Himmelfarb, L. (1998) «The Exegetical Role of the Paseq», Sefarad, 58(2), pp. 243–260. doi: 10.3989/sefarad.1998.v58.i2.818.